Thanwa-Wedding-Album-A004

รายละเอียดแพ็กเกจ Thanwa-Wedding-Album-A002 ราคา 2,500 บาท

1. ภาพ 50 รูป สำรอง 10 รูป
2. เพลง
3. ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่นบ่าวสาว ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
4. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail: thanwa.prom@gmail.com